0262 321 44 61

Sıkça Sorulan Sorular

ADR
ADR HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

ADR nedir?
ADR (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması) tehlikeli maddelerin, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden, güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayolları ile taşınmasını sağlayan bir sözleşmedir. “ADR” kısaltması, anlaşmanın Fransızca adı olan “Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route”dan gelmektedir. ADR, 30 Eylül 1957 tarihinde Cenevre’de Avrupa Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Sekreterliği (UNECE) himayesinde hazırlanmış ve 29 Ocak 1968 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tehlikeli maddelerin taşınması esnasında meydana gelen kazaların önüne geçilmesi ve kaza sonuçlarının en aza indirgenmesi amacıyla taşımacılık kural ve standartlarını belirler.ve kişilere, mülklere ve çevreye verilen zararın amacıyla yürürlüğe giren bir anlaşmadır.
ADR onayı nedir?
Tam olarak “ADR onayı” diye bir tanım bulunmasa da genel olarak tehlikeli madde taşımacılığında kullanılacak ambalajların, IBC’lerin, büyük ambalajların, tankların, konteynerlerin ve araçların ADR’de belirlenen standartlara uygun olarak üretildiğini gösteren sertifikasyona ADR onayı denmektedir.
ADR’li araç nedir?
ADR Bölüm 1.3 ve ulusal mevzuatta eğitimlerin kim tarafından düzenleneceği net olarak belirtilmemiş olsa da uygulamada eğitimler işletmeye TMGD hizmeti sunan kişiler tarafından düzenlenmektedir.
ADR’li tanker nedir?
Tehlikeli madde taşıyan bir aracın, tankı ile birlikte “ADR Bölüm 9” şartlarını sağladığını gösteren belgeye T9 Belgesi denir. ADR mevzuatı gereğince, T9 Belgesi ancak aracın trafiğe tescil olduğu ülkedeki yetkilendirilmiş kurum (2014 Ocak itibariyle Türkiye’de TSE Yetkili Kurumdur) tarafından verilebilir. T9 Belgesi (ADR Araç Uygunluk Belgesi) aracın veya ekipmanın Tehlikeli Madde Taşımaya uygunluğunun doğrulandığı ve yetkili makamlarca düzenlenen belgedir.
ADR onaylı ambalaj nedir?
Tehlikeli maddeler taşındığından, mutlaka kapalı bir şekilde (dökme taşımalar hariç) taşınmalıdır. Tehlikeli madde paketleri; normal şartlar altında, maddeler dışarıya sızmayacak şekilde imal edilmiş ve kapatılmış olmalıdır. Paketler yapılarına ve kapasitelerine göre farklılık göstermektedir. Tüm maddeler UN onaylı ambalajlarda paketlenmek zorundadır. Bu işaret; Test Detaylarını, Üretim Tarihi, Onaylayan Ülke vb. içeren bir kodlama sistemi ardında yer almaktadır.
ADR’ye göre araç işaretlemeleri nasıl yapılır?
Uluslararası standartlara göre tehlikeli maddenin sınıfını belirten ve bu tip yük taşıyan tüm araçlarda bulunması gereken etiketler en az 10 cm x 10 cm ölçülerinde olmalıdır. Can ve mal emniyeti açısından ayrı ayrı özellikler arz eden dokuz ayrı tehlikeli madde sınıfı, uluslararası etiket ve kod işaretlerine göre işaretlemeler ADR bölüm 5.2 ‘deki tanımlara göre gerçekleştirilir.
Taşıma belgesi nedir?
Gönderenin ve alıcının adının ve adresinin bulunduğu, tehlikeli maddenin UN numarası, miktarı, paketleme grubu, tünel kısıtlama kodu gibi bilgileri içeren ve gönderen tarafından düzenlenip şoföre verilen belgedir.
Yazılı talimat nedir?
Şoföre verilmek üzere hazırlanan ve taşıma esnasında oluşabilecek bir kaza durumunda alınacak tedbirler ile taşınan maddelerle ilgili özelliklerin yazılı olduğu belgedir.
Araçta bulundurulması gereken teçhizatlar nelerdir?
Taşıma ünitelerinde bulunması gereken teçhizatlar; her araç için, tekerleğin çapı ve taşıtın azami kütlesine uygun büyüklükte en az bir takoz, iki adet kendi başına durabilen ikaz işareti, göz durulama sıvısıdır. İlaveten her bir araç personeli için, bir uyarı yeleği (EN 471 standardında açıklandığı şekilde), kıvılcım çıkarabilecek metal bir yüzeyi bulunmayan (ex-proof) portatif aydınlatma aparatı, bir çift koruyucu eldiven ve göz koruyucu donanımdır. Bazı sınıflar için gereken ilave koruyucu teçhizatlar ise, araç personelinden her bir kişi için bir acil durum maskesi, kürek, kanalizasyon örtüsü ve toplama kabıdır. Araçların maksimum izin verilen brüt kütlesine göre yeterli sayıda ve kapasitede yangın söndürme cihazları bulunmalıdır.

TMGD
TMGD HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Kimler Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olabilir?
– Şu an için herhangi bir üniversitenin 4 yıllık Mühendislik ya da Fen Fakültesi bölümünü tamamlayan herkes Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olabilir. – TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almak, bu Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak gerekmektedir.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olma Şartları Nelerdir?
– Üniversitelerin lisans bölümlerinden ( Mühendislik ya da Fen Fakültesi )mezun olmak, – Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak, – Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslını ibraz etmek veya noter onaylı suretini sunmak, – TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almak, bu Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak,
Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Eğitimi Aldım. Nasıl Eğitim Alabilirim?
– Lisans veya Lisansüstü eğitimi almış kişiler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Denklik Birimi (YÖK) tarafından denklik almaları gerekir. Denklik alındığı takdirde eğitime katılabilirler.
Nasıl Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olabilirim?
– Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Yetki Belgesi alan eğitim merkezlerinden 64 saat eğitim alarak ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının sınavına katılarak TMGD olabilirsiniz.
TMGD Eğitimlerini Nereden Alabilirim?
– Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından akredite edilen kurumlardan bu eğitimleri alabilirsiniz. LOGIMEX Lojistik Akademi Eğitim Kurumumuz bu konuda eğitimler vermeye yetkilendirilmiştir.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi
– TMGD eğitimleri; TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında, bu Tebliğ kapsamında yetkilendirilen tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticileri tarafından, tehlikeli maddelerin taşınması konusundaki yürürlükteki mevzuat, taraf olduğumuz uluslararası anlaşma ve sözleşmeler ile AB müktesebatı düzenlemeleri esas alınarak verilir.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimlerine Devam Zorunluluğu Var mıdır?
– Eğitimde devam zorunludur.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Süresi Ne Kadardır?
– Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi asgari 64 ders saati olarak uygulanır.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavları
– Sınav, sınav tarihinden en az 60 gün önce İdare’nin internet sitesinden ilan edilir. – Sınavlar, İdare tarafından belirlenen tarihlerde, Bakanlıkça yapılır. – TMGD sınavı yılda en az bir kez yapılır.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınav Müraacatı
– Sınav müracaatının yapılabilmesi için 64 saatlik Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı eğitimini tamamlamış olmak gerekmektedir. – Sınav başvurunuz, başvuruların başlamasıyla birlikte eğitim aldığınız eğitim merkezi tarafından yapılmaktadır.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavında Başarısız Olanların Durumu
– TMGD sınavlarında başarısız olan adaylara, bir sonraki sınav döneminden itibaren takip eden 3 sınava girme hakkı tanınır. Bu sınavlarda da başarılı olamayanların TMGD eğitim programlarına yeniden katılmaları gerekir. – Girilecek her sınav için sınav ücretinin ödenmesi gerekir. – Müracaat ettiği halde sınava girmeyenlerin sınav ücreti iade edilmez.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı Başvuru Ücreti
– Sınav ücreti 60 TL’dir. Sınav ücreti, sınav başvurusu yapıldıktan sonra sınava girecek olan şahsın T.C. kimlik numarası belirtilerek Halk Bankasına yatırılacaktır. (Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı KARAYOLU SRC-ODY-ÜDY-TMGD Hesabı)
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavına İlişkin Genel Şartlar Nelerdir?
– TMGD sınavı, ADR/RID Bölüm 1.8.3’e uygun, uluslararası anlaşma ve sözleşmeler kapsamında yazılı olarak yapılır. – Sınavlarda, tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ilgili uluslararası sözleşme/anlaşma dokümanlarının haricinde başka dokümanların kullanımına izin verilmez. Söz konusu dokümanların güncel hallerini sınav esnasında bulundurmak adayın sorumluluğundadır. Söz konusu uluslararası mevzuat Türkçe olabileceği gibi İngilizce, Fransızca, Almanca veya Rusça olabilir. Ancak, sınav Türkçe olarak yapılır. – Sınav, test usulü yapılmaktadır.
Kaç Kere Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavına Girebilirim?
– Kurs aldıktan sonra ilk sınav dönemini takiben 4 sınava girebilirsiniz.
Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanır?
– Sınav sonuçları, sınavı takip eden en geç 15 iş günü içerisinde idarenin internet adresinde yayımlanarak ilan edilir. Sınav sonuçlarınızı eğitim kurumlarınızdan veya e-devlet üzerinden öğrenebilirsiniz.
Hangi İşletmeler Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Bulundurmalıdır?
– 50 ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerde, – ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmelerde, bir veya birden fazla Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurma zorunluluğu vardır.